Základní pravidla pro příjem odpadu

N

Řidič nebo jiný zástupce příjemce odpadu má právo ověřovat shodu odpadu a předpokládané množství odpadu s popisem uvedeným v objednávce.

N

Pokud bude zjištěn rozdíl mezi deklarovanou (odhadovanou) hmotností a skutečnou hmotností dodaných odpadů na základě objednávky, bude účtována cena stanovená na základě skutečné hmotnosti předaného odpadu.

p

Pokud dojde k rozdílu mezi deklarovanou kvalitou (uvedenou v základním popisu či v objednávce nebo smlouvě) a skutečnou kvalitou odpadu (fyzikálně chemické vlastnosti), bude odpad přeřazen do kódu odpadu, kterému skutečně odpovídá.

N

Cena bude navýšena dle skutečných nákladů. Dále budou navíc účtovány náklady na případnou přepravu do jiného smluvního zařízení. Nejvýše však bude účtována cena podle platného ceníku společnosti příjemce odpadu ke dni převzetí odpadu.

p

Zhotovitel (příjemce odpadu) je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož kvalita či množství nebyly předem sjednány nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému stavu.

N

Za řádné zatřídění odpadu v souladu s platnými předpisy odpovídá Objednatel, příjemce odpadu si vyhrazuje právo provést kontrolní odběr či analýzu. Pokud příjemce odpadu převezme od Objednatele veškerý odpad specifikovaný v objednávce, zajistí jeho odstranění, využití nebo opětovného použití v souladu s platnými právními předpisy. Příjemce odpadu předá nebo zašle prostřednictvím pošty Objednateli doklad o odstranění odpadu, nebo potvrzení o převzetí.

N

Objednavatel je povinen zajistit bezpečnou příjezdovou cestu na místo provedení služby nebo díla pro vozidlo zhotovitele a upozornit posádku vozidla na všechna možná nebezpečí (zejména na existenci poklopů jímek, kanalizace, nezpevněný nebo podmáčený povrch apod.), aby nedošlo k poškození majetku objednavatele, zhotovitele a třetích osob. Objednatel odpovídá za odpad, který naložil nebo nechal naložit do sběrného zařízení (kontejneru) do doby, než Zhotovitel naloží sběrné zařízení na své vozidlo.

N

Při předávání odpadu je Objednatel povinen na žádost řidiče nebo jiného zástupce Zhotovitele upravit naložený odpad tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu nebo případnému přetížení kontejneru a vozidla. V takovém případě je Objednatel je povinen například část odpadu vyložit, přemístit na ploše kontejneru apod.

N

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli (řidiči nebo v kanceláři/pokladně Zhotovitele) předem dohodnutou zálohu před započetím díla nebo služby, a po ukončení díla nebo služby je povinen zaplatit Zhotoviteli v dohodnutém čase a v plné výši fakturovanou částku, dohodnutým způsobem úhrady (v hotovosti, převodem na účet).

Provozovna

Novoveská 75
Jablonec n.N.
46601

IČO: 02209195

Po-Pá 7.00-17.00
Sobota 9.00-12.00

+420 777 106 937

+420 777 129 843

alphacont@email.cz

15 + 2 =